Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2.

Aanslag in het De aanslag in het hoofdgeld geschiedt jaarlijks, voor hoofdgeld, een vol jaar en desa's-gewijze, en bedraagt — behouden aansla" dens *oePassm& van net bepaalde bij het volgend artikei — voor elke desa zooveel malen een bij ordonnantie voor elk gewest of gedeelte van een gewest afzonderlijk vast te stellen uniform bedrag (2) per hoofdgeldplichtige als het aantal is der op 1 Januari van het aanslag■ jaar in die desa gevestigde heerendienstplichtigen.

Artikel 3.

Omslag van" (1) De Directeur van Binnenlandse!; Bestuur is.' het hoofdgeldbevoegd om, wanneer hem zulks op grond van billijkover distric- n00(üg voorkomt, van het totaal bedrag aan hoofddf tricten* of be^we^ m eenig gewest of gedeelte van een gedesa's van west naar üe* mj artikel 2 bedoeld uniform bedrag per een gewest, hoofdgeldplichtige moet worden opgebracht, een omslag toe te staan over de districten, onderdistricten of desa's van het betrokken gewest, of gedeelte van een gewest, verband houdende met verschil in welvarendheid of met verschil in druk der na het jaar 1913 afgeschafte heerendiensten.

(2j Dit bedrag is vastgesteld bij Staatsblad 1914 No. 314, 1915 No. 297 en 1916 Nos. 174 en 635, in werking getreden resp op 1 Januari der jaren 1914, 1915 en 1916, en bedraagt voor de verschillende gewesten:

Bantam f 2.45 I Batavia (met uitzondering ";

Preanger-Regentschappen „ 2,85 van het onderdistrictIsfll

Cheribon „ 2.25 Buitenzorg, district en

Pekalongan „ 2.30 afdeeling van dien naam) f 2.65

Rembang „ 2.— - Pasoeroean „ 2.70

Soerabaja „ 2.75 Contröle-afdeeling Kari-

Madoera „ ï,— moendjawa, afdeeling

Be=oeki „ 2.50 Japara en het distriet

Banjoemas „ 2.35 Seraarangv afdeeling

Kedoe j 2.— I Semarang, der residen-

Madioen „ 2.40 | tie Semarang „ 1.—

Kediri „ 2.90 I Overig deel der residen-

tie Semarang „2—

Sluiten