Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanigen omslag verandering wordt gebracht, zoo vroeg mogelijk in het belastingjaar. Herstel van (2) Bij den aanslag begane vergissingen in de fonteninden feiten, schrijf- en rekenfouten, welke eerst na de vastaanslag. g^^g van aen aanslag ontdekt worden, kunnen door het Hoofd van gewestelijk bestuur worden hersteld. Het bedrag aan hoofdgeld, hetwelk dientengevolge blijkt ten onrechte te zijn opgebracht, wordt teruggegeven; wat blijkt te min te zijn aangeslagen, wordt alsnog ingevorderd.

Artikel 6.

Ontheffing Bij het bestaan van buitengewone en gewichtige van de he- redenen kan door den Directeur van Binnenlandsch hoofdeeld Bestuur geheel of ten deele ontheffing van betaling van hoofdgeld worden verleend

Artikel 7.

Inning van (i) De inning van het hoofdgeld geschiedt door de het hoofd- desahoofden, die de ontvangen gelden storten ter daar-

' voor aangewezen plaats (*). Belooning (2) Zij genieten daarvoor acht ten honderd van de vandeninner.geïnde sommen, welk bedrag hun bij elke storting wordt uitgekeerd.

(3) Het Hoofd van gewestelijk bestuur stelt voor de inning van het hoofdgeld de vereischte regelen vast. Datum van (4) Vóór den 208ton December van het belastingjaar algeheele moet bet verschuldigd bedrag zijn afbetaald, afbetaling.

Artikel 8.

Tijdstippen De hoofdgeldplichtigen betalen hunne belasting op van betaling zoodanige tijdstippen als zij verkiezen (5), mits elke van het betaling op rekening bedrage vijf en twintig cent of hoofdgeld. aïoaM

(<) Door den Resident aan te wijzen.

(5) Zie echter artikel 7 lid 4.

Sluiten