Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSCHRIFTEN tot uitvoering der Hoofdgeldordonnantie (Staatsblad 1914 No. 313).

| 1.

Opname der In de eerste helft der maand Januari (*) van elk heerendienst-jaar wordt in elke desa door het desahoofd gezorgd plichtigen. voor eene opneming van de personen, die op den lBten van die maand heerendienstplichtig waren.

§ 2.

Opmaking De resultaten dier opneming worden onder toezicht der desa- van het betrokken hoofd van het onderdistrict ingekobierrn. schreven in desakohieren, ingericht volgens het aan deze voorschriften gehecht model A, waarin, behoudens het geval, dat een omslag als bedoeld in artikel 3 der Hoofdgeld-ordonnantie zal plaats vinden dan wel in dien omslag verandering zal worden gebracht, tevens al dadelijk wordt vermeld het bedrag door eiken belastingplichtige aan hoofdgeld op te brengen volgens het voor de desa vastgesteld uniform bedrag (kolom V), alsmede eventueel volgens de door de hoofdgeldplichtigen gewenschte desarepartitie (kolom VI).

§3.

"Wijze van De in § 2 bedoelde desakóhieren worden onder toeonderzoek en zicht van de door het Hoofd van gewestelijk bestuur] ind^"*n»orteraan te wijzen ambtenaren van het Enropeesch of I kieren Inlandsen Bestuur door het betrokken hoofd van hetonderdistrict zooveel mogelijk geverifieerd en door] deze'n, door tusschenkomst van het hoofd van het! district, vóór 1 Februari ingediend aan den controlee- j renden ambtenaar, tot wiens ressort hij behoort.

(i) Meestal wordt reeds in December te voren of soms nog eerder een nominatieve opgave van de heerendienstplichtigen door den dorpssch rijver opgemaakt.

Sluiten