Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERATOERAN boewat mendjalankan Ordonansi padjak-kepala (Staatsblad 1914 No. 313).

§ 1.

Hal menen- Pada permoelaan boelan Januari (x) dari tijap-tijap toekan sijajiatahoen maka dalam tijap-tijap désa kepala-désa mengiena'odï hitoenS banjaknja orang-orang, jang pada tanggal 1 boelan itoe telah teranggap mesti mendjalankan rodi.

§ 2.

Hal memboe- Pendapatan hitoengan tadi ditoelis dalam kohirk®hir' désa dengan diawasi oléh kepala-onderdistrik, jang bersangkoetan dengan hal ini; maka kohir-kohir terseboet diboewat menoeroet tjontoh A jang terlampir pada peratoeran ini; ketjoewali djika kedjadian ada ketetapan baroe (omslag) akan didjalankan seperti terseboet pada pasal 3 dari ordonansi padjak kepala ini atau kalau ketetapan baroe itoe akan dioebah lagi, maka dalam kohir itoe dimasoekkanlah banjaknja padjak dari tijap-tijap orang jang mesti membajar padjak-kepala rata-rata jang telah ditetapkan boewat [fndésa itoe (kolom V); djoega dimasoekkan pemetjahan ketetapan boewat soewatoe désa jang diingini oléh orang-orang jang wadjib membajar padjak (désarepartitie) (kolom VI).

§ 3.

Djalannja Kohir-kohir-désa terseboet di § 2 haroeslah diperikdanTn ^n-^ dan ditJotj°kkan oléh kepala-onderdistrik, dan djoekahan0ko-diamat"amati olék Pe?awai negeri dari pemerintahan hir-kohlr- bangsa Belanda atau prijaji-prijaji Boemipoetera, désa. jang ditoendjoekkan oléh Kepala-kerésidénan; maka oléh kepala-onderdistrik sebeloemnja 1 Februari itoe, kohir-kohir-désa itoe dioendjoekkan kepada pegawai pemerintah bangsa Belanda (Kontrolir atau AspiranKontrolir), jang mengoewasaï djadjahan itoe dengan perantaraan kepala-distrik.

(J) Bjjasanja pada boelan December jang laloe, terkadang lebih doeloe oléh djoeroetoelis désa telah diboewat soewatoe keterangan, jang berisi nama-nama orang-orang jang kena rodi.

Sluiten