Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opmaking De contröleerende ambtenaar maakt voor elk district der districts- een kohier op volgens het aan deze voorschriften sekohieren. hecht model R

§ 5.

Wtjze van De in de vorige paragraaf bedoelde districtskohieren

indiening worden op de door het Hoofd van gewestelijk bestuur der districts- .. _ _ ° *

kohieren aan ^e £»even wijze aan dat Bestuurshoofd .ingediend.

Zij gaan vergezeld van een beknopte toelichting van de stijging of daling van den aanslag van het hoofdgeld, vergeleken met dien, van het vorig jaar, indien deze niet reeds tevoren bij de indiening van de noodige gegevens voor den omslag bedoeld in de volgende paragraaf verstrekt is.

Gewestelijke Indien het Hoofd van gewestelijk bestuur een omomslag van slag van het hoofdgeld als bedoeld in artikel 3 der hethoofdgeldHoofdgeld-ordonnantie dan wel verandering daarin y^^a****" n000-*S acht, zorgt hij dat daarvan tijdig mededeeling aan dê be- wordt ontvangen door de hoofden en ambtenaren, betrokken hoof-last met de opmaking der desa- en districtskohieren. denenambte-Deze kohieren worden dan slechts in zooverre opgenaren. maakt en geverifieerd, dat daaruit het aantal heerendienstplichtigen op I Januari van het belastingjaar kan blijken. Nadat dit aantal genoemd gewestéüjk bestuurshoofd is gerapporteerd, maakt hij een voorstel in duplo op, overeenkomstig het aan deze voorschriften gehecht model C, dat met een beknopte toelichting ter arresteering aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur wordt aangeboden.

Na arresteering wordt een der exemplaren van het voorstel teruggezonden aan het Hoofd van gewestelijk bestuur, die de definitieve aanslagen der hoofdgeld-

Sluiten