Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4.

Hal memboe- Pegawai jang mengamat-amati (Kontrqjir atau wat kohir- Aspiran-Kontrolir) memboewat bagi tijaprtijap distrik k°trik sa^oe k°hir> menoeroet tjontoh B jang terlampir pada peratoeran ini.

§ 5.

Halmengoen- Maka kohir-kohir-distrik terseboet pada pasal tadi

djoekkan dioendjoekkan kepada Kepala-negeri menoeroet diakokir-kohir-1 j-j.ii ,a %r , , , .

distrik itoe *,an^ °-ltetaPkan °len Kepala-keresidenan itoe.

Maka kohir-kohir itoe disertaï satoe keterangan péndék dari hal naik dan toeroennja ketetapan padjakkepala, dibandingkan dengan tahoen jang laloe; ini hanjalah perloe djikalau keterangan ini beloem dioendjoekkan lebih dahoeloe, waktoe menerangkan keadaan pembagian baroe seperti terseboet pada pasal jang dibawah ini.

§ 6.

, Hal mem- Djikalau Kepala-kerésidénan menganggap perloe diak kT* d^adakan pembagian baroe dari padjak-kepala, seperti Pla boewat"terseD<>et Pada pasal 3 dari Ordonansi padjakseloeroehke-kePa^a> a^avi peroebahan pembagian itoe, maka haroesrésidénandanlah hal itoe lekas diberi-tahoekannja kepada kepalamemberi- kepala dan pegawai, jang diwadjibkan memboewat

tke°attankt0ek0hir"k0hir désa dan kokir distrik- Maka kohirpala-kepala kon^r m* diboewat dan diperiksa hanjalah seberapa dan pegawai- perloenja, soepaja dapat njata berapa adanja orang pegawai jang jang mesti mendjalankan rodi pada 1 Januari tahoen bersangkoet- pembajaran padjak itoe. Setelah djoemlahnja hihaHmeboet toen&an tad^ dioendjoekkan kepada Kepala-pemerin'tahan kerésidénan, maka oléh Kepala-kerésidénan ini hendaklah diboewatnja voorstel doewa lémbar jang seroepa, menoeroet tjontoh C, jang terlampir pada peratoeran ini; maka voorstel ini disertaï dengan satoe keterangan péndék dioendjoekkannja kepada Direktoer Pemerintahan dalam-Negeri soepaja disahkannja.

Sluiten