Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 9.

Gebruik der De desakohieren, model A, worden door de desadesa-ko- hoofden tevens aangewend voor de aanteekening der nieren, ^oor hen geïnde gelden.

§ 10.

Toezicht op Door het Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijde naleving zen ambtenaren van het Europeesch of Inlandsen beder bepa- g^uur bouden toezicht op de naleving der bepalingen van de Hoofdgeld-ordonnantie en van deze TJitvoeringsvoorschriften.

De in deze uitvöeringsvoorschriften bedoelde modellen van kohieren, voorstellen enz. zijn niet in deze aflevering opgenomen, wijl zij geregeld aan de betrokken ambtenaren van Landswege worden verstrekt.

Sluiten