Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. HET DESAHOOFD

a. zorgt, in de eerste helft der maand Januari, voor eene opneming van de personen, die op den eersten

§ 1. van die maand heerendienstplichtig waren;

b. schrijft in of doet inschrijven de resultaten dier § 2. opneming in desa-kohieren (model A);

c. vermeldt daarin tevens al dadelijk het bedrag door eiken belastingplichtige aan hoofdgeld op te brengen volgens het voor de desa vastgesteld uniform bedrag (kolom V) alsmede het bedrag (eventueel) volgens den door de hoofdgeldplichtigen gewenschten desa-omslag (kolom VI). i|$||ft

Dit laatste (c) heeft niet plaats als een omslag door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur wordt toegestaan volgens de bepalingen van artikel 3 der Hoofdgeld-ordonnantie, dan wel als in § 2. dien omslag verandering zal worden gebracht;

d. maakt — indien hij het bericht ontvangt, dat het Hoofd van gewestelijk bestuur een omslag van het hoofdgeld als bedoeld in artikel 3 der Hoofdgeldordonnantie noodig acht — de kohieren slechts in zooverre op, dat daaruit het aantal heerendienstplichtigen op 1 Januari van het belastingjaar kan

§ 8'. blijken;

e. int het hoofdgeld, waartoe hem door het districtshoofd het voor zooveel noodig aangevulde desa-

§ 81. art. ?'. kohier overgegeven wordt;

f. wendt de in e. bedoelde desa-kohieren aan voor de § 9. aanteekening der door hem geïnde gelden;

g. stort de ontvangen gelden ter daarvoor aangewezen art. 71. plaatse;

h. geniet voor de inning acht ten honderd van de geïnde sommen, welk bedrag hem bij elke storting

art. 7S. wordt uitgekeerd;

Sluiten