Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KETENTOEAN.

I. ORDONANSI akan mengatoer rodi-rodi dalam kerésidénan-kerésidénan :

o. Banten, Tjeribon, Pekalongan, Semarang dan Rembang dan dalam afdeeling Krawang dari ke.léeidénan Betawi, terseboet dalam Staatsblad No, 21; j° 1918 No. 334.

b. Pasoeroean, Kediri, Madioen, Besoeki, Soerabaja dan Madoera, terseboet dalam Staatsblad 1915 No. 21;

c. Prijangan, Banjoemas dan Kedoe, terseboet dalam Staatsblad 1916 No. 66.

n. PERATOERAN, boewat mendjalankan ordonasi pengatoer rodi-rodi dalam kerésidénan-kerésidénan:

a. Banten, Tjeribon, Pekalongan, Semarang, Rembang dan Betawi (St. 1914 : 101) ditetapkan pada pasal 2 dari beslit tanggal 21 Januari 1914 No. 74; diseboetkan dalam Bijblad No. 8031;

b. Pasoeroean, Kediri, Madioen, Besoeki, Soerabaja dan Madoera (St. 1915 : 21) ditetapkan pada pasal 2 dari firman tanggal 9 Januari 1915 No. 36, diseboetkan dalam Bijblad No. 8211;

c. Prijangan, Banjoemas dan Kedoe (St. 1916 : 66) ditetapkan pada pasal 2 dari beslit tanggal 21 Januari 1916 No. 28, diseboetkan dalam Bijblad No. 8487.

Adapoen peratoeran boewat mendjalankan ordonansi akan mengatoer hal rodi-rodi dihapoeskan dalam kerésidénan:

a. Rembang, Pekalongan, Tjirebon, Semarang dan Banten, dan dalam afdeeling Krawang dari kerésidénan Betawi, terseboet dalam Bijblad Nos. 6098, 6439, 6502, 6565, 6739 dan 6208 (Bijblad 8031 pasal 6);

b. Pasoeroean, Kediri, Madioen, Beaoeki, Soerabaja dan Madoera, terseboet dalam Bij-

Sluiten