Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c in de residentie Pekalongan.: de bezitters van bouwgrond, erf of tuin;

d. in de residentie Cheribon: de bezitters van bouwgrond, erf of tuin, en bovendien in de afdeelingen Cheribon (met uitzondering van de contröle-afdeeling Koeningan) en Indramajoe, zoomede in de districten Badjagaloeh, Djatiwangi en Madjalengka (met uitzondering van de 11 desa's, welke vroeger behoorden tot het toenmalig district Madja): de huisbezitters en de inwonenden met een zelfstandig middel van bestaan;

e. in de residentie Semarang: de bezitters van bouwgrond, vischvijvers, tuin of erf, en bovendien in de districten Semarang, Kendal, Kaliwoengoe en Weleri: de huisbezitters en de inwonenden met een zelfstandig middel van bestaan; op de afdeelingshoofdplaatsen Pati, Koedoes en Japara en ter districtshoofdplaats Djoewana: de huisbezitters en alle hoofden van op zich zelf gevestigde gezinnen met een zelfstandig middel van bestaan;

f. in de residentie Bantam: de werkbare mannelijk» hoofden van op zich zelf staande huisgezinnen.

Als bezitters van bouwgrond in den zin van artikel 1 § 1 der ordonnantie in Staatsblad 1914 No. 101 worden aangemerkt zij, die sawahs of droge bouwgronden in erfelijk individueel bezit hebben of eenig ander zakelijk recht daarop uitoefenen, dan wel gebruikers zijn van een aandeel in de gemeentelijk bezeten sawahs of droge bouwgronden.

Het bepaalde bij de vorige alinea geldt m.m. mede voor het bezit van vischvijvers, erven of tuinen.

Onder deze, laatste uitdrukking worden in de residentie Pekalongan ook verstaan nipahen remboeloengbosschen en monosoekokoffie-

Sluiten