Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond, erf, tuin of een aandeel vischwater in de| Kinderzee;

c. in de residentie Kedoe: de bezitters van bouwgrond,!

; erf of tuin.

Als bezitters van bouwgrond in den zin]

van artikel 1 § 1 der ordonnantie in Staatsblad I 1916 No. 66 worden aangemerkt zij, die sawahs i of droge bouwgronden in erfelijk individueel)

• bezit hebben of eenig ander zakelijk recht daar¬

op uitoefenen, dan wel gebruikers zijn van een i

aandeel in gemeentelijk bezeten sawahs of drogef

bouwgronden.

Het bepaalde bij de vorige alinea geldt m.m. mede voor het bezit van vischvijvers, erven'j of tuinen (Bijblad No. 8487, art. 1).

Staatsblad

1914 No. 101,

1915 No. 21,

1916 NO 66.

Wie niet §2. (1) N i e t h eer en diens tp 1 i chti g zijn

neerenaienst-Qig volgende eategoriën van personen: plichtig zijn.

a. ambtenaren, beambten, desahoofden en andere leden

van het desabestuur;

b. godsdienstleeraars, bewakers van heilige graven en

personeel der moskeeën, allen voor zoover erkend

door het Hoofd van gewestelijk bestuur,

(alsmede zoogenaamde perdikanlieden, met dien

verstande dat ten aanzien van laatstgenoemde] personen bedoeld voorrecht alleen zal gelden

voor zoover daaromtrent door den Gouverneur*

Generaal geen nadere beperkingen worden vast-']

gesteld; deze toevoeging is alleen van belang voor de gewesten Pekalongan, Semarang en

Rembang). (St. 1914 : 101);

c. personen, niet sub a en b genoemd, die uit hoofde van den aard hunner betrekking of met het oog op

hunne afkomst, met inachtneming zooveel mogelijk

van bestaande gebruiken, door het Hoofd van gewestelijk bestuur van heerendienstplichtigheid worden vrijgesteld;

Sluiten