Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. gewezen ambtenaren, voor zoover naar het oordeel! van het Hoofd van gewestelijk bestuur als zoodanig

aan te merken, en gegageerde muitairen; e. beambten en desahoofden, die na respectievelijk gedurende minstens 30 (dertig) en 5 (vijf) jaren als

zoodanig te hebben gediend, eervol ontslagen zijn;

/. weduwen van de sub a, d en e vermelde personen, met uitzondering van die der andere leden van het desabestuur dan het desahoofd;

g. gebrekkigen, bejaarden en gescheiden vrouwen en andere dan de sub / bedoelde weduwen, allen indien

.^(•j behoeftig zijn;

h. opgezetenen van met een zakelijken rechtstitel aan ondernemingen van landbouw of nijverheid afgestane gronden, indien zij in vasten dienst der onderneming zijn;

i. bewoners van vrije desa's, voor zoover bij door den Gouverneur-Generaal vastgestelde of vast te stellen registers daartoe aangewezen.

Voorts bovendien: j. in de residentie Cheribon: de bewoners van de kra¬

tons ter hoofdplaats Cheribon en van de tot het apanage der titulaire Sultans van Cheribon behoorende gemeenten Soenjaragi en Argasoenja, benevens alle leden van de vroegere Cheribonsehe vorstenhuizen, die den titel „Baden" of een hoogeren titel voeren;

in de residentie Bantam: de orang kadjeroan bij de Badoeis;

in de residentie Madoera: in dienst zijnde officieren en minderen van den barisan en die, welke den dienst met pensioen, gagement of onderstand hebben verlaten dan wel versierd zijn met de Militaire ', Willemsorde, de medaille voor moed en trouw, de :

Staatsblad Wt 1914 No. 101.

I.

Sluiten