Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

balatentara itoe akan bermalam, demikijan djoega keterangan dari perkara-perkara jang perloe dipahai dalam perdjdkman itoe.

Kepala-ièpala dari pemerintahan mendjaga, soepaja disedijakan apa-apa jang perloe dipakai oléh balatentara itoe.

Pasal 431.

Pasal 432. Pada tijap-tijap tempat balatentara itoe akan bermalam, maka ija (*) menoendjoekkan soewatoe daftar, seperti terseboet diatas, kepada Kepala-negeri, dan djikalau tijada ada Kepala-negeri, kepada pegawai pemerintahan bangsa Belanda jang paling tinggi pangkatnja pada tempat itoe; dan bersama-sama pegawai ini diatoerkannja segala sesoewatoe jang perloe boewat pemeliharakan balatentara itoe (St. 1901 : 290).

Pasal 44.

LPasal 45. Maka kepada opsir jang mengepalaï balatentara jang dalam perdjalanan dibantoekan oléh Kepala-kepala kerésidénan boewat pengantar seorang Kepala Boemipoetera jang tjakap, boewat membantoe mentjari segala keperloean oentoek balatentara itoe; dan soepaja tijada ada perselisihan antara balatentara dan pendoedoek Boemipoetera.

Pada batas djadjahan dari tijap-tijap kerésidénan," maka Kepala Boemipoetera itoe diganti oléh jang lain.

Apa jang terseboet pada pasal 42 sampai 45 tijada akan didjaiankan kalau serdadoenja koerang dari 50 orang; dan begitoe t Poela apa jang terseboet pada pasal 45, djikalau

asal 46. balatentara naik keréta-api.

Pasal 47 t/m 50.

Pasal 51. Bilamana peratoeran seperti terseboet pada pasal 43 tijada didjaiankan, maka hendaklah kepala balatentara itoe, djikalau datang di tempat, dimana balatentara mesti mendapat apa-apa, seperti makanan dan sebagainja atau mesti bermalam, minta pertolongan Kepala-negeri atau bilamana tijada ada

0) Ija: ja'itoe opsir penjedrjakan tempat bagi serdadoe dalam baris.

No. 2/B.B. 6

Sluiten