Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, omdat de reeds zeer ernstige toestand daardoor nog meer verergeren zou en Duitschland er bovendien een bedreiging met een oorlogsverklaring in had kunnen zien.

De president vroeg op 31 Juli, in een aan Koning George V persoonlijk gericht schrijven, dat met spoed naar Engeland werd overgebracht en denzelfden avond in 's Konings handen was, om de tusschenkomst van Engeland, als zijnde die het eenige middel om den vrede met Duitschland te doen bewaren. Deze brief is in Poincaré's boek in extenso afgedrukt.

Toen de gezant von Schoen aan den minister Viviani den vorenvermelden eisch van Duitschland kwam mededeelen, n.1. dat Rusland binnen 12 uur zou demobiliseeren, voegde hij er schriftelijk bijt „La mobilisation sigmfiera inévitablement la guerre". Hij stelde toen de bovenvermelde vraag wat Frankrijk zou doen, zeide dat hij den volgenden dag, om een uur n.m., daarop antwoord zou komen halen en vroeg om maatregelen te willen nemen ten aanzien van zijn persoon. Het ontwijkende antwoord, hiervoren vermeld, vermocht niet den oorlog te voorkomen.

Trouwens, de oorlog was thans stellig onvermijdelijk. Poincaré vermeldt dienaangaande een sensationeele bijzonderheid, die geen twijfel overlaat aan den wil van Duitschland, om ook met Frankrijk tot een beslissenden strijd met de wapens te komen. Hij deelt den woordelijken inhoud mede van het gedurende den oorlog ontcijferde telegram van von Bethmann Hollweg aan den gezant von Schoen, inhoudende diens instructiën voor hetgeen hem tegenover Frankrijk te doen stond. In een slotgedeelte, gesteld „dans une cryptographie plus compliquée et plus secrète," werd den gezant opgedragen om — indien Frankrijk verklaarde

Sluiten