Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de dronken Servische kroonprins van te voren gezegd had. In den korten tijd tusschen de voorbereiding van den moord op den aartshertog en den werkehjken moord werden, zooals de nu openbaar gemaakte documenten bewijzen, in 't geheim Russische troepen uit Siberië naar de Russische garnizoenen overgebracht en de Russische regimenten in Europeesch Rusland werden op groote schaal in het geheim gemobiliseerd, hoewel de Duitsche geheime dienst slechts zeer onnauwkeurige berichten daarover kreeg.

„Het kan zijn, dat de Engelsche regeering door de samenzweerders in Petersburg in onwetendheid werd gehouden, maar er bestaan te veel omstandigheden, die geen twijfel er over laten bestaan, dat de Fransche regeering er geheel van op de hoogte was, dat de val, waarin de Centrale staten zouden worden gevangen, opgesteld was en in het begin. van den zomer van 1914 zou worden gesloten. Het geheime verdrag met Italië, waardoor dit land verplicht was een welwillende onzijdigheid te bewaren en aldus de Fransche troepen aan de Italiaansche grens vrij te maken — de verkwistende financieele ondersteuning der Fransche pers door Iswolski voor de ophitsing tot den oorlog — de snoevende uitroep van Iswolski in Parijs: „Dit is mijn oorlog r* — de onmiddellijke verschijning van goed uitgeruste Fransche en Engelsche troepen aan de Fransche grens — al deze toevallige omstandigheden bewijzen een voorafgegane volkomen verstandhouding en een grondige geheime voorbereiding".

Wij moeten hierbij verklaren, dat de heer Philip Francis, lid van den Amerikaanschen Senaat, ons geheel onbekend is, en dat wij niet konden beschikken over de „Milwaukee Herold", zoodat wij zijn artikelen met in originali konden lezen.

Sluiten