Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwgezette nasporingen hebben plaats gehad. .-.u-iSt^' de voor»tter der sub-commissie, schrijft in het „Vorwort", dat de betrokken deskundigen met bijtfmderen nadruk de aandacht vestigen op de aanwuzmgen vcor het feit, dat Rusland zich reeds verscheiden maanden vóór den moord van Seraje^iop den oorlog zou hebben voorbereid.

Wi]i vinden dus m dit zeer belangrijke geschrift voorshands een volledige bevestiging van hetgeen spraken"3^ ***** 0n*e «M»uo> iP? /? Rt»land in beslag genomen militaire bescheiden en de door de Sowjet-regeering gepubheeerde of op andere wijze bekend gemaakte staatsstukken zijn m den oorspronkelijken toestand uit de archieven verkregen.

Er zijn ook gewichtige redenen gevonden om te Kunnen aannemen, dat andere staten van de Triplebntente één lijn getrokken hebben met de Tsaristische regeering. Maar de Commissie spreekt daaromtrent nog geen bepaald oordeel uit.

De rapporten der deskundigen en de door hen overgelegde bewijzen uit de Duitsche, OostenrijkschHongaarsche en Russische staatsstukken, uit het Engelsche werk over den wereldoorlog van den admiralen staf en uit verschillende officieele Fransche opgaven, zijn door de Commissie onderzocht. • *!e? mde eerste plaats geconstateerd, dat noch in Dmtschland, noch in Oostenrijfc»Hongarijè voorschnften uitgevaardigd zijn, die het karakter van een geheime mobilisatie zouden hebben gedragen. 6

De vraag of Rusland geruimen tijd vóór de officieele mobilisatie in het geheim rechtstreeks maatregelen getroffen heeft tot /voorbereiding op oen oorlogstoestand, moet nog nader opgehelderd worden.

Sluiten