Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK

i. DE DUITSCH» STRIJDMACHT

Ui Duitsche strijdkrachten, bestemd ffOOt den oorlog op het Westfront, «waren ingedeeld in^zonderlïjlie legers.

Een 8e leger was aangewezen voor den oorlog od het OnsrfrnwtaL

uc 7 eersiDeaoeiae legers werden geconcentreerd in de streek langs de Westelijke grens, van benoorden Aken tot den Bovefl4ttj»2 ilrdier voege dat het ie Leger op den rechtervleugel en het meest noordwaarts — tot bij Crefeléen Dusseldorf — verzameld werd, terwijl de 6 overige lege«^« volgorde hunner rangnummers, telkens meer naar het Zuiden kwamen te staan.

De samenstelling der Duitsche legers blijkt uit Bijlage II, waarin ook de namen der legerbevelhebbers vermeld zijn.

De concentratie berustte op de navolgende bedoelingen:

ie. De hoofdmacht der Duitsche strijdkrachten moest door Luxemburg en België tegen Frankrijk oprukken.

2e. De legers i tot met 5 moesten om den linker vleugel, sfcet de lijn Metz-Diedenhoviwys spil, een zwenking naar links volbrengen. Daarbij moest de voortgang wan den rechtervleugel voor de legers de leidü»;aangeven, terwijl het onderling verband bewaard knoest blijven en de aansluiting bij MéteDiedenhoven niet verloren mocht gaan.

3e. De neutraliteit WnnJSsdèrland moest stipt en zorgvuldig geëerbiedigd werden. Er mochten dus geen Duitsche troepen de Nederlandsche grens-

Sluiten