Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden geteekend, toen Hindenburg en Ludendorff den toestand in Oost-Pruisen met energieke hand hadden weten te redden, vond Dmtschland aanleiding om meer rechtstreeks met zijn bondgenoot samen te werken. Maar het Westfront bleef ook toen nog voortdurend de hoofdrol spelen en Duitschland's beste krachten binden.

Een oordeelkundige uitvoering van Helmuth von Moltke's plan had tot snellere en waarschijnlijk betere uitkomsten op het Oostfront kunnen leiden. En als de Russische legers ook in dat geval de nederlaag hadden geleden, is het toch te betwijfelen of het dan wel gekomen zou zijntot de revolutie met haar afschuwelijke gevolgen; of het Russische volk dan nog op dit oogenblik gebukt zou gaan onder de verfoeilijke heerschappij Van het bolsjewisme, dat ook buiten Rusland rondwaart als een dreigend

Sp|chlieffen zag in Frankrijk den gevaarlijksten vijand voor Duitschland. Waarom? In getalsterkte en militair gehalte waren de Russische légers toch zeker niet van mindere beteekems dan de Fransche. Hij heeft daarmede een v««erfelijke vergissing begaan. <k* ft"**S **

Dat het veroveren van de Fransche vestingwerken op het ÖÓstöKike front des lands veel tijd zou kosten, was een der redenen waarom Moltke s plan zich voorloopig van pogingen daartoe onthield. Trouwens, het is een open vraag of Duitschland er niet betrekkelijk spoedig m geslaagd zou zijn die versterkingen met zijn modern zwaar geschut ten onder te brengen. De voor geheel Europa verrassende uitkomsten, door Dmtschland reeds in de eerste weken van den oorlog met die moderne vuurmonden bij Luik, Namen en elders behaald, laten weinig ruimte voor onzekerheid en twijfel, of het tegen de Fransche — en c.q. de op

Sluiten