Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gastrol van den belangloozen „outsider" gevonden is.

Wij zullen, zooals wij reeds aanteekenden, ons niet uitvoerig verdiepen in de vraag: hoe de wereldoorlog ontstaan is, wie de schuld daarvan voor zijn rekening heeft.

Maar ingeval ooit de dag mocht aanbreken, waarop klaarheid kan worden gebracht nopens de oorzaken van den wereldoorlog en de aansprakelijkheid voor de ontzettende gevolgen daarvan, Zullen feiten, als door de Fransche legerautoriteiten aangaande Engelands deelneming aan den oorlog zijn geopenbaard, ongetwijfeld mede van belang zijn. En door daaropOaier de aandachijsé» vestigen van het pubhek, hopen wij een steentje aan te dragen, om de beteekenis van die feiten te doen begrijpen en juist te beoordeelen.

Moraliteit in de politiek, waar zijt gij ?

Sluiten