Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

front tusschen de Luxemburgsche grens en den Rijn. De Duitschers hebben aldaar twee versterkte terreingedeelten ingericht; n.1. van StraatsburgMolsheim en van Metz-Diedenhoven, op slechts 80 K.m. onderlingen afstand, over terreinen, die rijk zijn aan natuurrijke stellingen en hindernissen. De verdediging daarvan zou z.i. ongetwijfeld door de Duitschers met hun gewonen ernst zeer zorgvuldig zijn voorbereid. De offensieve operatiën naar Mörchingen (Morhange) en Saarburg waren daarom voorbestemd om te mislukken.

Dit verklaart ook generaal Legros zeer stellig als zijn gevoelen.

Ook de Fransche luitenant-kolonel de Thomasson laat zich, in zijn zeer belangrijk* en degelijk werk, zeer afkeurend uit over Joffre's operatie- en concentratieplan.

Wij wijden hierover opzettelijk eenigszins^bufe om nogmaalflte constateeren»>dat zelfs hooggeplaatste Fransche legerautoriteiten van oordeel waren, dat een sterk Fransch offensief ten Zuiden van de Luxemburgsche grens geen kans op goeden uitslag aanbood. Meer Noordelijk hadden deFran-, schen niet in Duitschland kunnen doordringen, zonderrhunnerzijds de neutraliteit van Luxemburg en België te schenden, of wel meer Zkudwaarts niet anders dan over Zwitsersch grondgebied.

Zoo wordt dus, als 't ware, door hooggeplaatste Fransche strategen, recht gedaan aan het Duitsche operatieplan van Moltke I, en diens oordeel bevestigd dat de Duitsche legers zich tegen Frankrijk voorshands defensief, konden gedragen. Daarmede is ook de veroordeeïng gestaafd van Schheffen's operatiepüan en is de ojijuistheid der Duitsche bewering,; dat „noodzaak de schending der onzijdigheid yan Luxemburg en België gebood", als 't ware op onwederlegbare wijze aangetoond. Wij

Sluiten