Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het is opwekkend te lezen hoe de schrijver vele malen met juistheid weet aan te wijzen door wie en in welk opzicht, al dan niet opzettelijk, is misgetast in het vinden van den weg en het aanwenden van het middel, waardoor naar alle waarschijnlijkheid de wereldoorlog had kunnen worden voorkomen. Wij kunnen de lezing en overweging -von dit beknopte geschrift niet met genoeg warmte aanbevelen. De schrijver-diplomaat legt zonder genade dei feilen van de verschillende betrokken natiën bloot en hij spaart daarbij allerminst de Engelschen, (vermoedelijk) zijn landgenooten. i iQnze indrukken resumeerende, verklaren wij, dat onze reeds ontwikkelde zienswijze, in dit geschrift een zeerkrachtigen steun gevonden heeft. Wij vatten ze thans samen in de conclusiën:

i. dat Rusland,; door in 't geheim Servië te steunen, C^stenrijk-Hongarije tot den oorlog heeft geprovoceerd, om den invloed **an dit rijk op den Balkan te fnuiken en aldaar zelf een overheerschende rol te kunnen gaan spreien;

a. dat Rusland reeds te voren maatregelen genomen had om de mobilisatie van zijn legers te bespoedigen en den oorlog te kunnen aanvangen op het tijdstip te zijner keuze;

3. dat de ongemotiveerde mobilisatie van Rusland, eerst tegen Oostenrijk-Hongarije, daarna óók tegen Duitschland, den oorlog tegen beide landen onvermijdelijk maakte;

4. dat de in het werk gestelde pogingen»!*» bemiddeling in het algemeen —• bepaaldelijk té Londen en te St. Petersburg — door leidende staatslieden niet met zoodanigen ernst zijn opgevalt'én behandeld, als de dreigende toestand eischte, en als ongetwijfeld geschied zou zijn, indien aldaar de oprechte bedoeling bestaan had, een botsing met de wapenen te voorkomen;

Sluiten