Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Antwerpen maakte verschanste legerplaats en schuiloord uit? Luik en Namen zouden als spervestingen, bruggeimoofb^ ^steunpunt» dienen; het leger moest alzoo in vesting+wen-snïldtroepen ingedeeld worden; >van de x£ onder de wapens geroepen militieklassen werden de oudste^ van de vestingen voorbehouden, en de eerste B tweeden tot het veldleger bestemd."

In verband daarmede zegt het officieele Verslag verder:

„De samenhang dier maatregelen*** geen ander doel dan België in staat te stellen «ijJÉ|ihternationale verplichtingen na te komen; zij mochten door geen gevoel van mistrouwen tegenover geen enkele mogendheid bezield worden."

Op 2 Augustus 1914, om 7 uur 's avonds, overhandigde débDuitsche gezant aan de Belgische regeeringieennota, waarin<bümen « uur antwoord gevraagd werd op iet ultimatum, idoor Duitschland gesteld voor den eisch om zijn legers over Belgisch grondgebied tegen Frankrijkute doen oprukken.

In den nacht van 3 op 4 Augustus verkreeg men de zekerheid dat de Duitsche troepen België met geweld zouden doortrekken.

De concentratie van het Belgische leger had plaats op 4 en 5 Augustus? zij werd? snel en regelmatig uitgevoerd, deels per spoorweg, deebrtenvoet.

Krachtens de Grondwet, nam de Koning „het hooger bevel van het leger" op zich.

Op 6 Augustns, des morgens, was het leger „met al zijn konvooien" (treinen) marschvaardig.

Het veldleger bestond toen uit 6 divisiën, elk een yolledige eenheid vormende, voorzien van -alle diensten. Elke Divisie omvatte: 1 ^3 of 4 gemengde brigades, 1 s

1 regiment cbvisie-cavalerie,

Sluiten