Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wh huldigen daarentegen gaarne de" juistheid der meening van generaal Baron de Rijckel, die zoo terecht begreep, dat een doortrekken van ons Limburg te wachten was, en die daarom ook de vernieling van de brug bij Maaseijk onnoodig oordeelde. & Dat Maastricht een „bruggenhoofd" zon «ijn waaruit Duitsche troepen zoo gemakkelijkzouden kunnen deboucheeren, is onjuist. Dat ót Selliers scnnjft, dat België misschien onkundig zou blijven van het marcheeren van Duitsche troepen door J-tmburg — zij 't op een nachtmarsch — toont dat ai) geen juist begrip heeft van strategischen ophelder rings- en verkenningsdienst. Deze dienst heeft dan ook, onder zijn leiding als chef van den generalen staf, heel wat te wenschen overgelaten.

En waarom heeft nu Duitschland de onzijdigheid van Nederland niet geschonden?

Eenvoudig, enkel en alleen, omdat het welbegrepen eigenbelang van Duitschland het medebracht, neen eischte.

Het mocht niet gebeuren, want het zou den toestand voor Duitschland, van het eerste oogenblik af, zéér belangrijk veel moeilijker en ernstiger gemaakt hebben. Dat Nederland 7X01 ver zet, zich bij Duitschland's vijanden gevoegd zou hebben, staat onwrikbaar vast, duldt geen zweem van tw& fel, generaal de Selliers 1

Maar Duitschland begreep dat natuurlijk best, en het wist, dat het dan ons leger onschadelijk moest maken om het met, als een element van ernstig gevaar bij zijn opmarsch door België naar Parijs, op Zijn rechter flank en in zijn rug te houden; zoodat hi) et een aantal legerkorpsen tegen had moeten -afzonderen en daardoor von Schlieffen's operatieplan als met opzet en vrijwillig in de war zou sturen.

De Wereldoorlog

Sluiten