Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dan kon Engeland immers in Nederlandsche havens troepen ontschepen en, in vereeniging met het Nederlandsche en het Belgische leger, verder tegen Duitschland opereerenl Duitschland had vijanden genoeg; het was te verstandig om zich, zonder noodzaak, nog ons land als zoodanig er bij op den hals te halen. Dat de Selliers dit nietbegnjpt of toont het niet te willen begrijpen, geeft geen hoogen dunk van zijn verstand en vanzijn karakter. Blijkbaar wil die generaal nu in 't gevlei komen bij de „annexionisten", de imperialistische Belgen, die, nauwelijks ontkomen aan de noodlottige omhelzing door den Duitschen invaller, hunnerzijds intrigeeren om wederrechtehjk m het beznvte geraken van Nederlandsen gebied en brutaalweg lurven spreken van „le Limbourg cedé; wat de Selliers te hunnen gevalle overneemt.

Nu, we zullen afwachten. Voorloopig moge men in België weten, dat Nederland zich nog altijd houdt aan de oude spreuk: „let op uw saeck. )

VoUedigheidshalve merken wij omtrent het Belgische leger in Augustus 1914 nog op, dat generaal de Selliers in zijn brochure weinig verheffende mededeelingen doet, nopens de waarde van dat

^Hij schrijft namelijk, dat het toen nog midden in een reorganisatie-crisis was en ongeveer 43-ooo man te kort aan sterkte had. Ook was er een groot gebrek aan officieren bij de infanterie.

Verder was het Belgische leger ongeschikt voor den bewegingsoorlog, wegens „défaut * ftozmement a la marche." De wegen-waren veelal bezaaid met achterblijvers; de troep liep als een „kudde. Ransels, sjako's, uitrustingstukken werden wegge-

') Zie voorts hierachter: XVe Hoofdstuk, onder 1.

Sluiten