Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK

ANDERE LEGERS

EHALVE de staten, over welker legers in de voorafgaande bladzijden, gesproken is, werden nog velschillende andere landen, zoowel uit Europa als uit andere werelddeelen,

m den wereldoorlog betrokken. Dommigo waren van den aanvang af, of werden later de bondgenooten w Buitschland, zooals OostenrijkHongariie^ ^«*ÜC cn Bulgarije. Andere landen stondentaiwimiddellijk of schaarden Zich later aan de zijde van Frankrijk, Engeland en België, zooals Rusland* Servië, ItahëpJapan, en de Vereenigde staten van Noord-Amenka, enz.

Aangezien wij ons bepalen tot de behandeling der eerste periode van den oorlog op het Duitsche Westfront, valt het buiten het bestek van dit werk om over de krijgsmachten der bedoelde staten uit te weiden en de oorlogshandelingen dier legers te

bCWifkSbben intusschen in het Ille Hoofdstuk onder Ie, reeds enkele opmerkingen gemaakt over het feit, dat Frankrijk, dadelijk na het uitbreken van den oorlog, zijn Italiaansche grens van troepen ontblooten kon en we gaven toen het voornemen te kennen om, ook in verband daarmede, nog even terug te komen op de houding van Italië en op onze korte mededeelingen dienaangaande.

Zooals bekend is, was Italië in 1914. sedert vele jaren nauw politiek verbonden met Duitsch and en Oostenrijk-Hongarije. De „Tnple Alliantie dezer staten van Centraal-Europa was een s ^epping van Bismarck. En hoezeer ze herhaald wankelend

Sluiten