Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK

DE DUITSCHE INVAL IN BEtÖÖf

i. DE MAASOVERGANG EN DE VEROVERING VAN LUIK

ue samen front zoude terwijl Sche wijst, waari reusachtige weinige dag< bezwaarlijk dan 78 infan een aantal la over aanzien overgebracht legerkorps \ paarden, kan< zijn reeds i« grooter snelh De opmars lijke vijandei aantoont — 1 concentratie-: in sommige voor de uitvo worpen veldti vangsopstellii voorkeur toej

1 Het Eerste Oorlogsj

E mobilisatie en de samentrekking aan Je operatiebasis werden door de Duit»che legers, volgens de daarvoor tot in ule bijzonderheden vastgestelde regeïngeu, ongestoord volbracht, stelhng der 7 legers, die op het Westn ageeren, is vermeld in Bijlage II, s I voor elk dier legers het rayon aanti het werd geconcentreerd. Van het spoorwegvervoer dat daarvoor binnen :n moest plaats hebben, kan men zich een denkbeeld maken. Niet minder :en'e- en 10 cavalerie-divisiën, benevens ndweerbrigades ca., moesten meestal hjke afstanden per spoortrein worden . En voor het transport van een enkel an 2 divisiën, met alle voertuigen, >nnen, artüleriematerieel,ireinen, enz., o spoortreinen noodig, die met geen sid mogen rijden dan 52.K.M. per uur. ch voor de operatiën tegen de Weste1, ving — zooals ook de Schets I ut een zeer breed front aan. Voor het spoorwegvervoer was in deze regeling opzichten een voordeel gelegen. En; ering van het voor het Westfront ont>chtsplan was een smalle, diepe aanig, zooals de groote von Moltke bij >aste, met bruikbaar.

■ar

Sluiten