Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te stellen op ongeveer 330.000 man, zijn opmarsch over de Maas in België aanvangen, zonder de Nederlandsche grens te overschrijden, terwijl het zijn weg versperd vond door het 2e Leger, ter sterkte van±310.000 man?

Het is immers een bekende strategische eisch, dat de operatiën van de onderscheidene in eerste linie optredende hoofddeelen eener krijgsmacht met alleen moeten geschieden gelijktijdig en op °ngeve|6ftt*elijke hoogte, maar ook in samenhang en onderling verband.

Het behoeft geen betoog dat de oplogsmg van dit vraagstuk, zooals ze feitelijk heeft plaats gehad — zonder eem'gerlei fagyikkeling of {tegenslag, zelfs zonder ^terende wrijving — slechts mogehjk geweest is «door hoogst zorgvuldig doeltreffende regeling en stipte, nauwgezette nalevingvan de teraggke vastgestelde bepalingen. De Duitsche herleiding toonde daarin wederom haar talent van voorbereiding tot den oorlog, evenzeer als de troepen deden blijken van hun correcte houding en hun uitmuntende discipline.

Wij kunnen hier niet in bijzonderheden uitweiden over de wijze waarop de Duitsche ie en 2e Legers h>n.opmarsch tot in België hebben volbracht. Wij verwijzesftödaarvoor naar een tweetal belangrijke ©pstelleflbvan een reeds vroeger genoemden wakmmm; Nederlandschen officier, die zich bescheidenhjk schuil houdt achter den naam „Kapitein Ronduit/^én die zeer dadelijk heeft aangetoond hoe die handeling is geschied, welke moeilijkheden daarbij moesten. ■ worden overwonnen, en welke gevolgen daaruit waarschijnliyt f-voor het verder verloop der operatiën zijn voortgevloeid. Ook de invloed van Nederlandsen Limburg op de Duitsche krijgsverrichtingen wordt door kapitein Ronduit helder in het licht gesteld, en niet ten onrechte

Sluiten