Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

marsch inBelgië konden aanvangen en -volbrengen.

Een blik op de kaart toont «eer duMelijkdat het, om de Maasra** kunnen overtrekken Zuidwaarts van Nederlandsen Limburg en om dch Sn België te kunnen deboucheeren, voor de ïBfcritschers een stellige eisch was, dat de vesting Luik vooraf werd veroverd.

De versterkingen van Luik en Namen zijn na 1887 opzettel|k aangelegd om de verdediging en-het behoud van de Maaslinie te «érzekeren. Generaal Brialmont, de beroemde Belgische vestingbouwkundige onder wiens leiding die versterkingen tot stand kwamenjcWas daarvan een overtuigd en beslist voorstander. Luik en Namen wendéiïingericht als verschanste legerplaatsen; di,«#werden op beide oevers van de Maas omgeven door een kring van, ItffWlfstandigelverdediging en wederkeerige ondersteuning ingerichte, voorgelegen forten. Gezamenlijk beheerschten deze versterkingen de Maas, van boven Namenstolgonistreeks Visé. Generaal-Majoor A. Hoogeboom noemt, in zijn vorenaangehaald werk^xdjp^elling van Luik den sleuteliveii het Maasdal. Wij zullen riader «j^ mhoeverw» in igi^eidrkhen naam waardig heeft getoond.

Thans moeten wij volstaan met de opmerking, dat de Duitschers er in geslaagd «jfei^ch in zéér korten tijd op ongedachte, hoogst doortastende wijze van die stelling meestee* makem ïNamelijk door overrompeling; een procédé, dat tot dusver, althans tegenover een versterking •> van den aard en de beteekenis van Luik, nog niet met goeden uitslag werd toegepast.

Het hierbedoelde vraagstuk werd alzoo tijdig opgelost en gaf geen verdere aanleiding tot vertraging in den opmarsch van dén Duitschen rechter vleugel. De ongunstige gevolgen uit de regeling der concentratie voortgevloeid, «ijn mitsdien uit-

Sluiten