Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluitend ontstaan doordien het rayon, waarin het ie Leger werd samengetrokken, niet'tegenover de Belgische grens, maar tegenover die van Nederlandsch Limburg gelegen was; waardoor dat leger zich niet dan na het doorworstelen van zeer ernstige moeilijkheden op vijandelijk gebied kon ontwikkelertwdi

De concentratie der Duitsche strijdmacht was dan ook voor de legers van den rechter vleugel buiten twijfel zeer ondoeltreffend geregeld.

Het kan den schijn hebben dat daarbij- aanvankelijk het voornemen, althans de bedoeling, op den voorgrond gestaan heeft, om dien vleugel over Nederlandsch territoir te doen oprukken; in welk geval men niet alleen belangrijke voordeden kon verkrijgen voor de ontwikkehng der troepenafdeelingen, maar ook in strategisch opzicht, voor het verloop der ontworpen operatiën, zeer gunstige resultaten kon bereiken.

Immers, het ie Leger kon dan, onbelemmerd door hetnZuidwaarts verzamelde 2e Leger, regelrecht naar het Westen oprukken over Roermond, Maaseijk, Sittard en Maastricht; op verschillende punten dé Maas overgaan, en in de richtingen Antwerpen, Hasselt, St. Trmjen, België binnenvallen. Daarbij kon het, na afzending van enkele afdeehngÈh tegen Antwerpen, op eenvoudige, weinig tijdroovende wijze' trachten hetrïelgische leger te omvatten en van Antwerpen af te snijden. Bovendien, zou de omzwenking van den rechter vleugefcdèr gezamenlijke Duitsche strijdmacht, omde spil MetzeBiedenhaein, zoodoende zeer zijn bespoedigd en bevorderdvi-

Evenwel, Duitschland kon en mocht met aldus handelefi^SPant het moeit dan ook besluiten de Nederlandsche onzijdigheid te schenden.' En, zooals wij reeds hiervoren aanteekenden, Duitsch-

Sluiten