Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij nog afstanden van 20 tot 40 a 50 K.M. waren af te leggen. De zes infanteriebrigades van 2 regimenten — eenige' brigades waren versterkt met een 3e regiment of een ajagerbataljon — met de toegevoegde onderdeden vauwartülerie, mitrailleurs, en».en de 2 cawderie-divisiën, die gedeeltelijk werden vooruitgeschoven en de beide vleugels hadden te dekken, hadden dien dag meerendeels reeds een zeer zware taak. Sommige cavalerieafdeelingeB bereikten de Maas; andere kwamen nog op 4 Augustus met Belgische ruiterij in aanraking of gingen JÖver tot het beschieten, met haar artiUenwvuur, van een der voorgelegen forten van Luik; is

Hoe was nu de toestand aan Belgische zijde ? Welke maatregelenvan verweer tegen den Duitschen inval waren aldaar voorgenomen en in werking gebracht?

WStj raadplegen daarvoor wederom het officieele a^ttslag van hetiOpperbevel" vanlhet Belgische leger, waarvan we hiervoren melding maakten.

In verband met hetgeen wij reeds in het Ve Hoofdstuk van dit werk hebben medegedeeld en opgemeÜ* aangaande de samentrekking van het gemobiliseerd». Belgische leger, brengen we in herinnering dat vier divisiën van het Veldleger op 6 Augustus 1914 vereenigd waren in den voor de concentratie gekozen vierhoek: Tienen-deuvenWavre- Perwez. Wat het veldleger aldaar te doen had?

Tdkens als het leger tegenover veel talrijker krachten «ou stató#'moest het „zoover mogelijk vooruit stand houden op goede verfedigingsstellingen," die den overweldiger den weg zouden versperren, om het grootst mogelijk gedeelte van het grondgebied aan derhvijandelijken inval onttrokken

Sluiten