Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het Oosten door duikbooten, enz. De Britsche vloot bleef voortdurend in de open zee en hield zich gereed om de Duitsche oorlogsvloot, indien deze zich mocht vertoonen, onverwijld aan te vallen.

Veldmaarschalk Sir John French, de Opperbevelhebber, kwam 17 Augustus aan te Le Cateau, waar hij zijn hoofdkwartier vestigde. Hij rapporteerde aan den Minister van oorlog, Lord Kitchener, dat de concentratie feitelijk afgeloopen was op 21 Augustus. Hij gaf dien dag bevelen om op den aaett' de opstellingen in te nemen, die 't gunstigst waren om de operatiën te beginnen, welke de Fransche Opperbevelhebber Joffre hem verzocht had, tot voortzetting van den veldtocht, te ondernemen;

De troepen kwamen diensvolgens te staan langs het kanaal van Condé over Mons naar Binche; alzoo in een lijn, die in het Westen op Fransch, verder op Belgisch gebied liep.

French had vóór zijn vertrek van zijn regeering een dringende aanbeveling ontvangen om, in verband met de geringe sterkte vanzijn leger, „onnoodige verliezen te vermijden en zijlP troepen niet méér te wagen dan noodig was.'- Indien hij opdrachten van te wijde strekking ontving, moest hij tijdig aan zijn regeering om bevelen vragen. Hij was, zooals wij reeds vroeger aanteekenden, geheel zelfstandig en stond niet onder eenig ander bevel.

Toen het Belgische leger op Antwerpen was teruggegaan en dus niet met het Britsche hulpleger kon samenwerken, maakte Kitchener zich bezorgd of de opmarsch der Engelsche troepen wel behoorlijk verzekerd was. Hij vroeg daaromtrent herhaaldelijk inlichtingen aan French, wees daarbij op de dreigende Duitsche omvatting en gaf de meening te kennen dat de Franschen hun linker vleugel

Sluiten