Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK

FRANSCH-ENGELSCHE TERUGTOCHT DUITSCHE VERVOLGING

i. TERRITORIALE TROEPEN IN NOORDFRANKRIJK

IJ moeten thans melding maken van Fransche strijdkrachten, die vrij tot nu toe buiten beschouwing konden laten, omdat hun optreden voor de wederrijdsche krijgsverrichtingen niet van belang

was. noezeer au ook na 23 Augustus met dadelijk het geval is geweest, verdienen ze nu toch een oogenblik de aandacht, omdat in de landstreek waar zij zich bevonden gaandeweg méér troepen bijeenkwamen, die in den verderen loop van den veldtocht een zeer belangrijke rol zouden vervullen.

Wij bedoelen de territoriale divisiën onder bevel van den generaal d'Amade.

Zij stonden op 23 Augustus als volgt: no. 84 bij Valenciennes; no. 82 bij Rijssel; no. 83 naar de zijde van Duinkerken; no. 88 — door de bezetting van Parijs beschikbaar gesteld — werd ten Zuiden van Rijssel verzameld. Voorposten waren uitgezet naar den kant van Condé en van Doornik. De Duitsche verkennende cavalerie-afdeelingen dreven op 23 en 24 Augustus bij Rijssel troepen territorialen terug en wierpen op 24 en 25 Augustus andere, die naar Condé wilden doordringen, op Kamerijk terug.

Generaal d'Amade had, naar door Fransche schrijvers beweerd wordt, ongeveer 60.000 man territorialen onder zijn commando. HjJ voerde bovendien het bevel over de bezettingen van

Sluiten