Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Maunoury's 6e Leger op de Ourcq te steunen, door deel te nemen aan de algemeene offensieve beweging, tusschen het 6e en het 5e Leger, en naar de Marne op te marcheeren. ojtrJÖWe beweging begon op 6 September, met het aanbreken van den dag.

Franschen. #

Het Fransche 5e Leger stond op 5 September ten Zuiden van den Grand Morin, vrij nabij de Seine. De linker vleugel bij het bosch van Jouy, over ViUera:S&2George; de rechter vleugel te Sézanne, iürjverband met het nieuw gevormde 9e Leger van generaal Foch.

De commandant van het 5e Leger, generaal LanrezïCagrafeiPP 3 September door Joffre van zijn commando ontheven. Er waren, reeds sedert de mobilisatie, wrijvingen geweest tusschen beide opperofficierejbr: Lanrezac was — zooals wij vermeld hebben etp- meermalen een andere meening toegeó^afl|b:;dan djb Fransche opperbevelhebber, omtrent de strategische maatregelen, die door den toestand vereischt werden; en hij was gewoon dat oordeel zonder omwegen te kennen^te geven. Wij gelooven niet dat hij daarin altijd of veelal ongelijk HMfccMaar bÖwOntstemde Joffre en het^gersoneel van diens hoofdkwartier was den „lastigen commandant van het 5e Leger" niet welgezind. Lanrezac's ontslag werd door Joffre gemotiveerd met opgaaf :ï§n de reden, dat hij ,,beskttj|eloos en weifelend was.

Uit de studie van den veldtocht hebben wij den indruk verkregen dat deze beoordeeling onjuist en onbillijk was. n&£% : mo 3t

Het is onze overtuiging, dat generaal Lanrezac beter verdiend had. Hij was de man, die, ojnophou-

Sluiten