Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delyk en langen tijd vruchteloos, gewezen heeft op het gevaar, dat de Duitsche aanvaren, ten. Westen van de . Maas zou uitbreiden.. De uitkomst stelde hem op schitterend^ wijze in het gelijk. Dat moge flOOf Joffre en zijn staf minder aangenaam geweest zijn, maar het gaf toch allerminst aardeidangl noch recht, om den flinken conunandant van het 5e Leger op smadelijke wijze te vervangen, op een zoo gewichtig oogenblik als waarop het geschiedde! ISaast Galliéni, mag Lanrezac genoemd worden als redder van Frankrijk.

Het bevel over het 5e Leger werd op 3 September opgedragen aan generaal Franchet d'Espérey, tot dusver commandant van het ie legerkorps van dat Leger.

Tusschen de Engelschen en het 5e Leger kon het Cavalerie-korps Conneau het verband niet voldoende onderhouden.

Het 9e Leger stond op 5 September ter weerszijden van Sezanne, tot ten Zuiden van de „marais de bt. Gond. . ^

Het 4e Leger was op 5 September bij Vitry-lefrancois, het 3e Leger tusschen Varennes en Verdun.

Verschillende Fransche schrijvers, en ook von *.unl, wijzen er op, dat de toestand van de Fransche legers, op het öjdtsip waarop tot het offensief werd overgegaan, met gunstig was.

Lanrezac's 5e Leger had, om aan de Duitsche omvatting te ontkomen, van 1 tot 5 September dag en nacht moeten marcheeren. Vele soldaten verheten de gelederen, voorgevende verdwaald of Siek te cqo. Zij vormden troepjes, die de marcheerende colonnes vooruitliepen, overal plunderden en onder de bevolking schrik en angst verspreidden

Sluiten