Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

September, 's middags, een bevel oiri te vervolgen, in' dé; meenirig' dat de tegenpartij reeds' óver de Seine was.

Géneraal von Kluck besloot in dén natht van 5 dp'6 Séptembèr tot een snellen 'aanval. De flank hén-door een verdedigende houding niet voldoende beschermd wórdén. Volgens de médèdéelingen van ofo^tè'Héntsfch meehft^mén aannemen dat er tijd voorhanden'Zon zijn; maar dé flankaanval kwam rtü toch spoedigér'dah verwacht «werd. Het 4e reserve-korps moest terstond ondersteund worden. ,a8ln 'fm'ddeïnöèht ontving hét 2e legerkorps bevel, zoodra 'mbgelijk, voor dit doel óp**! fokken naar Eizy-Geririignyp amMcvmo 100

Hét 4e reserve-kórps had'de Théröuahë-stéllihg^ die een Ongunstig beloop had, verwisseld voor een beteré opstelling Op de hoogten 'tusschen Puisieüx en Manoeuvre, naar het Z.Ö< Verlengd tot Góé^STfesnies',' Jnaar jhöBTII0* fet! Aey-éh^Mültïéh;! 'Fr bleef'geen reservé -over. ïniawi&ttabtti tein gst

De Franschen traden '^morgens voorzicht^ ttpï' Eerst om 9 uur stootten zij op de Duitsche' voorposten ' aan uJÊt • Thérouane. Daarna ontwikkelde zich weer een gëvecht, datgaandeWeg in hevigheid toenam.

De commandant van het 2e Duitsche legerkorps, die om 10 uur het bevel ter plaatse overnam, versterkte het 4e teservé-kotps met 1 divisie rechts en 1 'divisie links, resp. 'bij Vareddes en bij May-én-: Muitten en'bij Vinéy-Mattdèuvre.

Het 6e Fransche leger ondervond 's morgens van 6 September spoedig eén hevïgen tegenstand. Duitsche-aivisieHtolohnes wérden 'waargenomen in opmarsch naar de Marne, bij Varèddes en'Lizy. Dit'beticht' was voor Gaüién^llah ;groot gewient, het deed blijken dat von Kluck zijn rechterflank versterkte en zijn1 marsch had onderbroken.

Sluiten