Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

divisie rukte van Villers St. Genest naar het N., terwijl ook cavalerie naar Crépy en Valois marcheerde.

Van het 2e Leger kwamen reeds 's morgens berichten in omtrent het hiervoren medegedeelde teruggaan van den rechter vleugel en de cavalerie. Men vernam ook, dat sterke vijandelijke infanterie en artillerie bij Charly op den réchter Marneoever waren overgegaan. De toestand aan die jtfrieV Werd n^h"eigend- Er was een tusschenruimte ut het DtutSche front ontstaan, waardoor de Engelschen zich een doortocht konden banen naar de flank en den rug van de Ourcq-stelling. Daaruit kon voor het ie Leger een catastrophe voortkoSen, ook omdat de terugtocht over de diep ingesneden Ourcq, waarover slechts 2 bruggen — bij jLfey en bij Crouy — voorhanden waren, op het laatste oogenblik onder vijandehjken druk tot noodlottige gevolgen kon leiden. Om deze redenen moest de linker vleugel tijdig teruggenomen worden. Maar de aanval van den rechter vleugel moest met te meer kracht worden doorgezet, en tegen de Engelschen moest eveneens worden aangevallen om lucht te geven.

Generaal von Kluck gelastte daarom te 11 uur 30 v.m., dat de linker vleugel over May-en-Mum'en naar Coulombs. 00 den O. oever van Ae- fiurm

worden teruggenomen. De bevolen aanvallen van den rechter vleugel moesten met kracht worden doorgezet. De 5e divisie (reserve) moest van Le Plessis-Placy naar Dhuisy rukken, om de Engelschen aan te vallen.

De terugtochtsbeweeine van den linker v1oncn»t

1 over de Ourcq werd tusschen 2 en 3 uur n.m. in \ goede orde volbracht. De vijand had er blijkbaar 1 mets van bemerkt, er was zelfs geen vijand te irien «en rijn granaatkartetsen bleven op de oude plaatsen \ vallen.

Sluiten