Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latei-verklaren, dat zijn troep«h^o|ia<«^ hadde" °P tC houden' ten volle vervuld

Bij het Duitsche ae Leger had de tot bij Margnv teruggebogen rechter vleugeladen oen September geenerlei aanraking met den vijand, en van een tlankbedftaging. was geen sprake. Niettemin gaf generaafc^Bülow dieu<jdag reeds tijdig in den morgen het bevel om aditer de Marne terug te gaan. Deze legerbevelhebber scheen den toestand, m t: bijzonder voor het ie Leger, hoogst ongunstig m te zien^oen hem gemeld werd datvijandehjke colonnes &ea «jOrgen tusschen LaFerte-sousJouarre enChateat^ïïhieiïydëMattieovergetrokken wawh-wat^on KnfcfoMweW^^

S*^^rdeel' dat he^f Leger op strategische en tactischecgwmden verphefetwas terug te trekken Daarom was het ook voor zijn ae Leger» wilde het op zijn rechter flank niet geheel omgetrokken worden, onvermijdelijk terug te gaan.

Volgens votfKuhl zijn er in de door von Bülow Lt ?^" verzonden telegrammen aan het groote hoofdkwartier, vreemde onjuistheden vervafc Hij seinde b.v.*Uhet ie Leger trekt terug," enhü hTSS^i^J^ terugtoehtf toen hl

iwus uevoien naa, doch het ie Deger nog met anders gelast had dan dat de linker vleugel ten O van de Ourcq mcest;ombuigen. Ook op io September telegrafeerde von BülowLterugtocht ie Leger achter Aisne door operatieven en tactischen toestand afgedwongen; ae Leger moest nL3 achtef * Marne steunen, om indrukken en oprollen rechter vleugel der legers te voorkomen//

. *n°?k Jfi hf groote hoofdkwartier zag men den

fc* f »Van htt Ie,Leeer ^eronguns4in,zooals c overste Hentsch verklaarde.

1 Het Eerste Oorlogsjaar

Sluiten