Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik te maken van het nummer van 12 October 1921 van het blad ,JDreigliederung des sozialen Organismus,"waarin het bewuste stuk, door hem verbeterd en voorzien van een naschrift van zijne hand, is opgenomen. De inhoud daarvan is dus geheel juist.

Het zou Dr. Steiner zeer verheugen indien wij laatstbedoeld stuk in ons boek wilden opnemen, en wij kregen volle vrijheid om, in dit verband, zijn naam te noemen.

Uitdrukkelijk werd ons nog verklaard, dat alles wat in i»Dreighederung" staat — ook betreffende het veldtochtsplan van von Schlieffen en de wijziging daarvan door von Moltke in 1914 — stellig en zeker waar is."

Wij voegen het verslag met het naschrift uit het blad „Dreigliederung," als Bijlage no. V hierachter. En wij constateeren nu, als een vaststaand feit, „dat het oorspronkelijke operatieplan van von Schlieffen beoogde, niet alleen de neutraliteit van België, maar ook die van Nederland te schenden."

Door deze onthulling is thans volkomen opgehelderd, waaraan het feit moet worden toegeschreven, dat de regeling van de concentratie derDuitsche legers op het Westfront geen behoorlijk verband hield met het te volgen operatieplan; het feit, waaraan een vertraging in den opmarsch van het ie en het 3e Leger van ± 3 dagen het gevolg was. Wij hebben inhet VlIIste Hoofdstuk hiervoren uitvoerig gewezen op de bijna „gebrekkig" te noemen wijze, waarop de opmarsch uit de concentratie der genoemde legers moest geschieden, en wij deelden ook de moeilijkheden mede, die daaruit voor de uitvoering der Duitsche operatiën zijn ontstaan. Waar wij schreven, dat het „den schijn zou kunnen hebben»ondat men aanvankehjfc beoogd heeft den Duitschen rechter vleugel over Nederlandsch

Sluiten