Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondgebied te doen oprukken, kunnen wij dat thans verbeteren, door te verklaren, dat de bedoeling in dien zin stellig heeft bestaan. Wij brengen «^herinnering dat kapitein Ronduit, in zijn meervérmelde opstellen, het eerst heeft opgemerkt dat de „manoeuvre om Limburg" bij de concentratie esrïden opmarsch der bedoelde Duitsche legers, voor ons land niet zonder belang geweest is.

De aanleiding voor de door Von Mokke in het operatieplan gebrachte wijziging isJüJhjkens Bijlage V, dat hij aan Duitschland voor het geval van blokkade „Atmungsmöghchkeiten" wilde laten. Er was dus van; «ets anders sprake dan van eigenbelang voor Duitschland; volstrekt niet van vriendelijkheid of eerbiediging van het volkenrecht ten opzichte van Nederland. Dat was trouwens ook niet te verwachten bij aanhangers van de theorie „Not kennt kein Gebot."

Of de'beoogde uitkomsten van het niet schenden onzer onzijdigheid door Duitschland verkregen t afjftt' in „mogelijkheid om adem te scheppen," valt te betwijfelen. De door de Entente tegenovete> Jfederland toegepaste maatregekh zullen daartegen wel een afdoend bezwaar hebben gevormd$,.*v*oor ons land is het zeker in de hoogste mate gelukkig, dat von Moltke aan die mogelijkheid geloofd heeft, al kunnen wij daarom zijn „onbaatzuchtige gezindheid" voor Nederland JÉ* waardeertn. Ongetwijfeld is hij ook teruggedeinsd voor de fgefolgen, die in militair opzicht ir WXrjgtat schending der neutraliteit van ons land voortgevloeid zouden zijn; dat het Nederlandsche veldleger op de flank van de Duitsche legers, kon opteeden^haeéler zeker toe bijgedragen om vanhet oorspronkelijke voornemen af te zien. Ook zou er groote kans bestaan hebben, dat Engelsche troepen in onze havens waren geland, om oarleger te

Sluiten