Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sera-t-elle faire? Ne va-t-KMS.ipas d'un coup se mettre encore 200.000 hommes sur les bras?

H semble que Schlieffen ait compt é que les excellentes relations qui existaient entre les xxxirgttdcBerlin et de La Haye, les sympathies des deux peuples et aussi la haine encore vivace dirpays contre rAngleterre empeeheraient le conflfetil admit la traversée du Limbourg hollandais."1)

Wij moeten dienaangaande opmerken, dat generaal Camon zich grovehjfc vergist, indien^aj meent dat Nederland zich goedschiks zou hebben nedergelegd bij de eventueele uitvoering van Schlieffen's operatieplan. En wij gelooven oofc^nipt dat deze toch hoogst bekwame Duitsche militaire autoriteit Zóó onvoldoende op de hoogte was van het karakter en de menlsnitei^ vhn het Nederlandsche volk, dat hij zich gevleid zou kunnen hebben met de vrij naïeve drogredenen door generaal Camoarite berde gebracht, om aan te nemen dat de aia^dmg onaer onzijdigheid zelfs geen „conflict" zou hebbenateos oorzaakt. Graaf von Schlieffen's bedoeling om ook over ons grondgebied op te rukken, berustte, naar wij meenen, op geheel andere beweeggronden. Waar de rechter vleugel der Duitsche legermacht in zijn plan een zoo overweldigenèe. sterkte had, konhet voor hem geen ernstige bezwaar ^opleveren

om waar ia) zulks voor de operatien noodig

achtte — met alleen België, maar ook Nederland onder den voet te loopen. „Nood breekt wet, zou ook voor ons kleine land het argument vormen, waarmede alles/ZOU zijn afgedaan.

Het bestaan van de tegenstrijdigheid in onze gevoelens tegenover Duitschland en Engeland, die

Confidences de Moltke au docteur Steiner: Journal „Le Matin^rdu 5 Octobre 1921-

Sluiten