Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE HOOFDSTUK (v e r V O 1 g)

2. EINDINDRUKKEN

Wij hebben in de voorgaande bladzijden een periode van den wereldoorlog behandeld» waarvan de dunfenog geen «es weken bedroeg. Wie kon destijds denken of vermoeden dat I Z*2* VOOr !?et. verlo°P der krijgsgebeurtenissen toch ongetwijfeld hoogstbelangrijke tijd, de inleiding zou vormen voor een ruim vierjarigen oorlog ?

Dat de volken van Europa toen nog slechts den aanvang hadden leeren kennen van de zorgen, de ellende^ste economische moeilijkheden, waarvan eerst vnat-jaren later een zoogenaamde „vrede" het einde zou doen verwachten, doch die thans, bijna I acht jaren later, nog altijd vajrtahifen ?

Het was inderdaad een wereldramp» die in AugusI tus 1914 uitbrak; een- ramp waarvan de gevolgen nog altijd op de menschheid drukken en die zich m. menig opzicht, zelfs in stijgende mate, blijven doen gevoelen.

Misschien was die ramp met meer te ontgaan De machtsverhoudingen tusschen een aantal staten jen volken waren gespannen tot het uiterste, ,Er moest een „Krach" komen.

11•£an.v"?n de schuld wie de verantwoordeIhjkheid draagt, zullen wij niet uitmaken. De ! gevoelens daaromtrent zullen niet spoedig tot een£ stemmigheid geraken.

mtèen. andere vraag is, welke lessen de wereldoorlog un haar aanvangsperiode, voor de toekomst ten t beste heeft gegeven.

Ongetwijfeld is er op verschillend gebied, veel «ut te leeren. Iw S Verheffend waren de uitingen van vaderlands-

Sluiten