Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde, die al dadelijk bif %tóc'tmbreken der vijandelijkheden, in de volken van alle tot den oorlog geroepen landen vielen waar te nemen. Overal bleek overtuigend, klaar als de dag, dat gehechtheid aan den geboortegrond, aan de staatsinstellingen, geen ijdele klank is; dat men alle offers, tot het eigw iteven, veil heeft om de vrijheid van vreemd gezag te handhaven en te bezegelen. De moed, de gezindheid tot opofferingen, de volharding, waarmede^ de strijdende volken, zonder iritzondering, jtfeh van hun maatschappelijke en'militaire verplichtingenhhebben gekweten, verdienen eerbied en bewondering.

sb Wij» Nederlandersysditfditmaal nog gespaardlateven voor rechtstreeksch deelnemen aan dén oorlog, mogen, neen'-moeten ons daarvan doordringen en weten wat ons te doen zal staan, als eenmaal voor ons het lot zal zijn weggelegd, waaraan wij dezen ■keer slechts te nauwernood ontsnapt.

Over de economische moeilijkheden uit den oorlog voortgevloeid, die ook voor Nederland geenszins «ijn'uitgebleven, spreken wij hier niet.

Voor de plichtsbetrachting, de betoonde dapperheid» de zelfverloochening der militairen van alle strijdende natiën hebben wij-reeds vroeger onze hooge waardeering geuifo^'

Mede gaven wij, telkens waar wij er aanleiding toe vonden, onze meening te kennen, omtrent de door de hoogere leiders, de legerconunandanteri^n bevelvoerdets^voor de uitvoering der operatiën genomen maatregelen. De lezer zal ontwaard hebben, dafwfi in dat opzicht in geenendeele alles ««at er gebeurd fis, schitterend'kunnen vinden.

De Duitsche leiding, in naam des keizers, schoot feitejijk in bijna alles te kort. Zij was niet aanwezig, waar ze behoorde te zijn; zijsbleef in gebreke waar-ze zich moest doen gelden. Zij liet

Sluiten