Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijziging in de opmarschrichting van het Duitsche ie Leger beschouwen als een door von Kluck vrij willekeurig aangebrachte verandering in de door het operatieplan vastgestelde marschrichting. Dit is, naar ons oordeel, niet juist opgevat. Die gewijzigde richting der operatiën was door den drang der omstandigheden onvernujdekfk>r noodig geworden voorde drié legers van den Duitschen rechter vleugel. Zij was op 30 Augustus door het groote hoofdkwartier goedgekeurd. Er moet een gevolg in worden gezien, van het niet-in-allen-deele vasthouden aan von Schlieffen's operatieplan, en van door de hoogste legerleiding genomen maatregelen, die ertoe moesten leiden. Het was niet — wat men in Frankrijk er in meende te zien — een als het ware invallende gedachte van von Kluck, die hem deed afzien van de bedreiging der Fransche hoofdstad, om in den avond van 3 September en op 4 September op korten afstand van Parijs in een flankmarsch er langs heen te marcheeren. Galliéni zag ook hier de zaak ten slotte juist in, door te zeggen dat de beweging naar het Z. geschiedde, om eerst af te rekenen met de veldlegers der tegenpartij, „cause conforme aux vrais principes des maltres de la guerre."

Den maatregel van de Duitsche legerleiding om generaal von Kluck met zijn ie Leger, naafloop van den slag aan de Marne op nieuw onder de bevelen te stellen van generaal von Bülow, kunnen wij onmogelijk toejuichen of goedkeuren. Er lag voor von Kluck een groote onbillijkheid in. Waarschijnlijk heeft het praatje, dat langen tijd in omloop geweestcis, als zou de Marne-slag door de schuld van von Kluck verloren zijn, daaraan zijn ontstaan te danken. Moest er weer iemand tot zondenbok gemaakt worden en vond men von Kluck daartoe den aangewezen man?

Sluiten