Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I _^©eneraal von Bülow, de commandant van het DuitscStsae Leger, had in Dt^w^bland als militair een grooten naam^Hij werd meermalen* y$£r en na den slag aan de Marne, óók belasf met het bevel over von Klagk's leger. Jtftt^ouding en zijn op\ treden hebben Ons in algemeenen zin geenjrijzonder gunstige indrukken gegeven. Als hij in gevecht kwam, mep hij aanstond links of rechts — soms ook welffinks en rechts — om ondersteuning en hulp. De „overwinningen" waren^flajf ïjeijn rap■ porten te oordeelen, veelal sctottjflend, en zijn W j ^Wfkarakter wel als geheel loyaal kon worden beschouwd, kan worden betwijfeld. De telegrammen omtrent het van hem uitgegane terugtrekken op 9 September, waardoor de overwinningen van het ie en het ae Leger in het water I vielen en de eerste Duitsche groote nederlaag j ontstond-, geven ons den indruk van iets wat de IFranschman „louche" noemt. En daarin staan wit j met alleen.

In een opstel van den Franschen kapitein Koeltz, : m de „Revue de Paris," over het verloop der ; gebeurtenissen op 9 September 1914, getiteld: , „Au Tournant de la Marne," zegt deze schrijver (dat „von Bülows telegrammen den indruk maken, iten eerste, dat de terugtocht van het ie Leger ; algemeen en onbepaald was; en ten tweede, dat de I terugtocht van het 2e Leger veroorzaakt was door cdien van het ie Leger, terwijl in werkelijkheid de (toedracht juist andersom was."

Ook in ander opzicht verwijt de Fransche pchnjver aan von Büldw niets minder dan „kwade mouw. De generaal is overleden, wij zullen onsödaarom met verder in deze zaak verdiepen; maar pwij meenen te kunnen constateeren dat in het riMarne-drama, metjgn voor zeer velen raadselachtig en geheimzinnig verloop, ook stellig psyche-

Sluiten