Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook Duitschland's belangen zouden daardoor stellig in de eerste plaats bevorderd sqn geworden. En het zou oök niet nagenoeg de gansche beschaafde wereld tegen ach in het harnas hebben gejaagd ! ' En de vrede — laten wij het juister uitdrukken: de schijnvrede — waaronder geheel Europa thans gebakt gaat en waaruit misschien nog rampen en onheilen «dien voortkomen, doet bfctóen we gerust zeggen, alle weldenkende, onpartijdige menschen, telkenmale het gemoed in opstand komen.

Dat is geen vrede 1

Dat is een onafgebroken, stelselmatig martelen, uitputten, vernietigen van den overwonneling door gijn meedoogenlooze, genaddooze overwinnaars !

Die schijnvrede kweekt haat en dorst naar wraak.

Zij ontneemt den overwinnaars de sympathie, de achting van alle weidenkenden in de gansche

wereld l . , , , u

Die zoogenaamde vrede is de bodem, waaruit nieuwe oorlogenl*ölfc«f>ia moeten ontkiemen 1

En waar die schandelijke, de overwinnaars onteerende schynyitote met wijkt voor betef inzicht, voor meer beraden, menschhevend, edelmoedig, verstandig oordeelen en handelen, zal elk beroep op „volkenbond," ontwapeningsconferentie, ofjfrat dies meer moge zijn, vergeefsch en vruchteloos zijn en blijven. m .

Zóó is en blijft de vemezenhjking van een „algemeenen wereldvrede" een schoone droom, en niets meer l , *

En daarom behoudt voor elk land — dus óók voor Nederland — de oude spreuk: b „Si vis pacem, para bellum, haar volle waarde, haar ernstige beteekenis I

Sluiten