Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gereleveerd* voor den uitslag van den strijd aan de Marne — en daardoor ook voor hetflisrjoop van den ganschen oorlog - van buitengewoon gewicht geweest zijn De inhoud omschrijft de uitkomsten l u 51 ondeJZoek, met gebruikmaking van alle beschikbare documenten en bescheiden, die op het Duitsche Rachsarchiv over deze zaak licht konden verspreiden. De conolnsiën zijn feitelijk te beschouwen als een officieele uitspraak over 't geen ter zake van die zending is voorgevallen en door genoemden hoofdofficier isiverricht. Waar de hoofdvïS11' m het Maffle-diatna'een rolhebben vervuld — de generaals von Moltke, von Bülow, de overste Hentsch - ailesneverleden zijn, en nadat voorts nog zooveel doenlijk inlichtingen in gewonnen zijn bij personen, van wieanen kon verwachten «aaï^f"t.Verkri,genf dit onderwerp

wordend ^ ' H°ht versPreid k"nneïi

t^Ho«J^r20ekJheeft bevestigd wat wij schreven

en dTwt ^ T HentSch ^even ^cht en de wijze waarop die verstrekt geworden is. Op

ObTrSf^ I91I^**Jofc« ¥> morgens door d^ ,,Oberste Heeresleitung" naar het front gezonden,

£*XSï£fS d5 °^eke^waarin men vS keerde aangaande den loop der zaken en den feitelijken toestand. Eenihoogst ernstige fout Jfc'dat dit opdracht alleen mondeling gegeven is; den overste u"SlT het: verwijt treffen, dat hij geen schriftehjhrlbeiiel gewaagd heeft. Óf hij naar de I^Cn me? 5W*« *el 1 tot en met VèezonfS SLit^TJ^f tC *^en' Mai het naar £ 1Ï2Ï*et eerst beSeven hee*

naar het 5e, tce^achta^nvolgens naar het 4e,

SeotfmW«et 26 Leger^ mj 'avonds van 8 reercle M £f ^ Von staf confe¬

reerde. Bij het 2e Leger vond Hijwreeds neiging tot

Sluiten