Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BILLS BRANCH.

laardij. — b.-case: wisselportefeuiüe. bonded goods: goederen in entrepot.

— b. stamp: wisselzegel. — bonded terms: invoerrechten niet Bills- payable book: uitgaand Remisen- inbegrepen; in entrepot. —bonded

boek. — warehou.se: Rijksentrepot.

billet: baantje; betrekking. bonification: 1) dividend uitkeering;

bind: to b. oneself: zich verbinden 2) export-bonificatie.

(verplichten). — to b. a contract: bonos: premie; tantième; extra divi-

een contract bindend maken. — to dend. — b. share: winstbewijs;

b. to a limit: aan een limiet binden. bewijs van deelgerechtigheid.

— to become bound for: borg worden book: we have many orders on our voor. — binding on: (ver)bindend b.s: we hebben veel bestellingen. — voor. to out one off one's b.s: de relaties

binnacle: kompashuis. afbreken met iemand. — b. debts:

B/L = Bill of Lading. boekvorderingen. — to b. an order:

Black List: Zwarte Lijst. een bestelling noteeren.— to b. items:

bladder: in blazen verpakken. — b.ed posten inboeken. — We have b.ed

lard: reuzel in blazen. £ 7.3s.Sd in the debit of your account

blank: blanco; oningevuld. — b. ac- = we have b.ed £ 7.3s.6 dtoyour

ceptance: blanco accept. — b. power debit in account: we hebben U voor

of attorney: blanco volmacht. — b. £ 7.3s.6 d gedebiteerd. — b.-keeper:

endorsement: blanco endossement. — boekhouder. — by b. post: als druk-

to leave b.: open (oningevuld) laten. werk.

— his funds amount to b.: zijn ac- boom : sterke plotselinge rijzing; hausse ; twa zijn gelijk nul. rul. — to b. up: reusachtig reclame

blue book: officieele mededeeling van de maken voor.

Regeering. — the ships sail atb. rates: borrower: geldopnemer.

de schepen varen volgens Regeerings- borrowing powers: maximum bedrag

tarief. dat mag worden geleend.

b.o: = buyer's option. bottle in wickerwork: mandeflesch.

B.0. = Branch Office. bottom price: laagste pry's. — price

Board: bestuur. — member of the b.: touched b.: de prijs bereikte het

bestuurslid. — to be on the b.: in laagste niveau. — they sold out at

het bestuur zitten. — b. of Directors: the b.: Zij verkochten hun aandeelen

Raad van Commissarissen. — b. by' de laagste noteering.

of Trade: Ministerie (Departement) bottomry bond: bodemerijbrief. — to

van Handel. execute a b. bond: een bodemerij

board: boord. — to put on b.: inladen. overeenkomst sluiten.

— prices quoted on b. (= free on bought book = inkoopboek. — b. b.): vry' aan boord geleverd. — to Ledger: Crediteuren Grootboek. — sell free from b.: vry van boord ver- b. note: Koopbrieffe (v.e. makekoopen. laar).

boatload: 8000 bushels. bound for: met bestemming naar. —

bogus company: zwendelmaatschappij. the ship is outward b.: op de uitreis.

boiler: stoomketel. — b. Insurance: — homeward b.: op de thuisreis.

Verzekering tegen ontploffing. bounty = b. on exportation: uitvoerbona fide: te goeder trouw; echt; soliede. premie. — b.-fed: gepremieerd (door bond: verbintenis; schuldbekentenis; uitvoerpremies gesteund), pandbrief; rijksver sluiting.—to give box: kistje. — b. packed butter: b.: cautie stellen. — goods in b.: boter in kistjes, b. waggon: dichte goederen in entrepot: onder rijksver- goederenwagen (waggon). sluiting. — to sell in b.: in entrepot branch: 1) filiaal; 2) branche. — b. verkoopen; invoerrechten niet inbe- house = b. establishment: filiaal, grepen. — to take out of b. = 1o — the London b. of the Bank of release from b.: de invoerrechten New York: het Londensch agentbetalen.— to b.: in entrepot opslaan. schap. — b.-bank: bijbank. — b.-

— bonded debt: obligatieschuld. — office: bijkantoor. — to start a b.:

Sluiten