Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSIDE — INVOICE

inside broker: beëzdigd makelaar.

insider: ingewijde.

insolveney: insolventie.

insolvent: insolvent.

inspeet samples: monsters bezichtigen.

inspection: bezichtiging. — for your kind i.:opzicht.—i. order: permissiebiljet.

instalment: gedeelte; termijn; aflevering. — to buy on i.s: op afbetaling koopen. — firmsdoingan i. business: afbetalingshuizen. — to repay by

v monthlyi.s: in maandclijksche termijnen afbetalen. — i. plan: afbetalingssysteem.

instant: van deze maand.

instrument: document; stuk. — an authentic i.: een authentieke acte. — to engross an i.: een acte copieeren. — to execute an i. before a public officer: een acte verlijden ten overstaan van een openbaar ambtenaar.

insurable interest: verzekerbaar belang.

insurance: verzekering; assurantie. — marine i.: zeeverzekering. — to effect (= to make) an i.: een verzekering sluiten. — accident i.: ongevallenverzekering. -— fire i.: brandassurantie.

— life-i.: levensverzekering. — to effect an i. on one's life: een levensverzekering sluiten. —i.-broker: assurantiemakelaar ; assurantiebezorger.

— i. fund: assurantiefonds. — i.company: assurantie-maatschappij. i.-line: assurantievak. — i.-money: verzekeringspremie. — i. office: assurantiomaatschappij. —i.policy: polis.

— i.-premium: verzekeringspremie.

— i. slip: aanvraag voor verzekering. insure: verzekeren; assureeren. — to

i. one's life: zijn leven verzekeren. — to i. against total loss: verzekeren tegen totaal verlies.

insured: geassureerde; verzekerde.

insurer: assuradeur.

intelligence: bericht(en); tijding(en). — maritime i.: zeetijdingen. — 1. office: informatiekantoor.

intercourse: commercial i.: handelsverkeer.

interest: rente; belang; het verzekerde belang; belangstelling; belanghebbende; kring. — to advance money free of i.: een renteloos voorschot verleenen.

— to allow i. on: rente vergoeden voor.

— to carry i.: rente geven. — they

carry i. from the lst of January: zij doen rente van af den len Januari. —■ simple i.: enkelvoudige rente. — compound i.: samengestelde rente. — i. baaring securities: rentegevende effecten. — payment of i.: rentebetaling. — to have an i. in: deel hebben aan. — the landed i.: de grondbezitters. — the shipping i.: de scheepvaartkringen; de reeders. — i. in a vessel: aandeel in een schip. — rate of i.: rentevoet. —i. account: interestrekening. — i. coupon: coupon — insurable i.: verzekerbaar belang.

interested: to be i. in: betrokken zijn bij. —he is i. in the Portuguese funds: hij heeft geld in Porlugeezen gestoken.

interim dividend: voorloopig dividend.

interior: het binnenland.

intermediary: tusschenpersoon; tusschenkomst.

intermediate: tusschenliggend. — i. office: tusschenkantoor. — i. port: tusschengelegen haven.

internal: binnenlandsch.

international commerce: internationale handel. — i. exhibitum: wereldtentoonstelling.

interplead: de partijen tusschen elkander laten bepleiten.

invalid: nietig.

invalidate a contract: een contract ongeldig (= nietig) maken.

inventory: inventaris. — benefit of 1.: beneficie van inventaris. — to make (= to take = to draw up) i. : inventaris opmaken.

invest (capital): geld" beleggen.

investment: (geldbelegging. — to make an i.: geld beleggen. — i. funds (= 1. paper = i. stock = i. securities = securities • for permanent i.: beleggingswaarden.

investor: belegger. — i.s: het geldbeleggend publiek.

invoice of: factuur over. — to make out an i.: een factuur uitschrijven. — to sell at a loss on the i.: onder den factuurprijs verkoopen. — as per i.: volgens factuur. — simulated (= supposed) i.: gefingeerde factuur. — consular i.: consulaire factuur. — consignment i.: consignatiefactuur. — to i. to: factureeren aan. — as i.d: volgens factuur. — i.d price: factuurprijs. — i.-book: factuurboek. — i.-

Sluiten