Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NON- — OFFER

non-accoptance: non-acceptatie. — n.comphance: niet-nakoming. — n.fulfilment of a contract: niet-naleving van een contract. — n.-payment: nonbetaling. — in case of n.-payment: bij wanbetaling. — r .-perishable: niet aan bederf onderhevig.—n.-shipment: niet-verscheping.

nonsuit: to n. the plaintiff: den eisch ontzeggen.

Not = Netherlands Oversea Trust.

notarial expense: notarieele kosten.

notary public: notaris.

note: nota; bankbiljet. — bought n.: koopbriefje (voor den kooper). — sold p.: koopbrieffe (voor den verkooper). — n. of charges: onkostennota. — n. of hand: promesse. — to take due n. of = to n.: goede nota nemen van. — to n. down: noteer en. — we n.d contents of your letter: we namen nota van den inhoud van uw schrijven. — n.d for non-payment: geprotesteerd wegens non-betaling. — men of n.: mannen van naam.

noties: kennisgeving; opzegging. ■— to

give n.: opzeggen; kennis geven. — to give written n.: schriftelijk aanzeggen. — until further n.: tot nader order. — to give as much n. as possible: 200 tijdig mogelijk kennis geven. — to escape one's n.: iemands aandacht ontgaan. — previous n.: voorafgaande kennisgeving. — to give 3 weeks' n.: 3 weken van te voren opzeggen. — n. convening the meeting: convocatie. — to send out n.s convening a meeting: oproepen tot bijwoning eener vergadering. — at instant n.: onmiddellijk. — to attract n.: de aandacht trekken. — to bring to the n. of: ter kennis brengen van. — to take n.: nota nemen. — to n.: opmerken.

notification: kennisgeving.

notify: kennis geven.

null and void: nietig; ongeldig.

nullify a contract: een contract ongeldig maken.

number: to sell by n.: bij 't getal verkoopen. — it's the n.s that pay: slechts bij grooten omzet valt er winst

te maken.

O.

O. a/c = on account.

oblige: an arswer by return of post will 0. yours truly N.: gaarne een antwoord per ommegaande tegemoet ziende, verblijven wij, Uw dw. N. — please return this document as soon as possible and 0.: gelieve dit document zoo spoedig mogelijk te retourneeren.

obligee: schuldeischer.

obligor: schuldenaar.

obtain goods from: goederen betrekken van.

O. C. = open charter.

Ocean port: oceaanhaven. — 0. trade: overzeesche handel. — o. B/L: zee' connossement.

odd: ruim. — £ 15 0.: ruim £ 15. — in o. small lots: in ongeregelde kleine partijtjes. — 0. pieces: ongeregelde (= ongesorteerde) goederen. — o.s and ends: overgebleven stukken.

off: the business is 0.: er komt niets

van de zaak. — to treat in an o.-hand way: nonchalant behandelen. — o. handed: non-chalant; weinig tegemoetkomend. — o.-size: incourante maat.

offer: aanbieden. — to 0. firm: vast offreeren; vast in handen laten. — to o. if unsold: offreeren, mits onverkocht. — to 0. without engagement: vrijblijvend offreeren. — an opportunity o.s itself: er doet zich een gunstige gelegenheid voor. — a firm 0.: een vaste offerte. >— an o. if unsold: een offerte, mits onverkocht. — an o. without engagement: een vrijblijvende offerte. — 0. with samples: bemonsterde offerte. — to come back to an 0.: op een offerte terugkomen. — to consider (= to entertain) an o.: op een offerte ingaan. — to invite an o.: een offerte vragen. — to make an 0. : een offerte doen (= maken). — to withdraw an 0.: een offerte intrekken.

Sluiten