Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POSTAGE — PRICE

post. — to p.: 1) op de post doen; present for acceptance: ter acceptatie

posten; 2) boeken. — to p. up: bij- aanbieden.

houden. — the books are not p.-ed present: by the p.: hiermede. — these

to date: de boeken zijn niet bijgehou- p.s: dit stuk.

den. — to p. a person up: iemand op presentation: aanbieding. — to honour

de hoogte brengen. — to keep a person (= to protect) on p.: bij voorkomen

p.ed up about: iemand op de hoogte honoreeren. — to accept on p.: bij

houden van. aanbieding accepteeren. — on p.: op

postage: port; tarief. — p.s: porti. vertoon. — p. sample: gratis monster.

postal order: postbewijs. — p. parcel: press for payment: aandringen op be-

postpakket. taling. — to p. on with an order:

postdate: postdateeren. haast maken met een bestelling. — p.

poste restante: poste restante. of business: groote drukte.

Post-office guide: postgids. — p. sav- pressed: to be p. for money: in geld-

ings bank: Rijkspostspaarbank. verlegenheid zitten. — a hard p.

postponement: to grant p. of payment: trader: een in 't nauw gedreven han-

uitstel van betaling verkenen. delsman. ■*- he is being p. in various

pound sterling = ± f 12. — a pound = craarters: hij wordt van verscheidene

± 0.45 kilo. kanten lastig gevallen.

poundage: recht (op postwissel). pressure of busmess: drukte. — p. for

power of procuration: procuratie. — money: geldverlegenheid. — p. of

p.s of the partners: bevoegdheden der the prices: druk der prijzen. — p. of

vennooten. \ orders: toevloed van bestellingen. —-

p. p. = picked ports U. K. Cont. times of excessive p.: tijden van bui-

practise of merchants: handelsgebruik; tengewonedrukte.

usance. — sharp p.s: bedriegelijke previous holder: voorman.

praktijken. price: prijs; koers; noteering. — aver-

pratique: 1) handelsverkeer; 2) permis- age p.: doorsnee-prijs; gemiddelde

sie om binnen te varen. — admittedto prijs.— close p.: lage prijs. — cut-

free p.: zonderquaranlainetoegelaten. ting p.: scherp berekende (concur-

preceding endorser: voorman; vroegere reerende) prijs. — fixed p.: vaste

endcssmt. prijs. — p. fixed: limiet, — to stick

precis: résum . to the p. fixed: zich aan de limiet

preference: to give undue p. to a houden. — p.s craoted: genoteerde

creditor: een crediteur bevoorrechten. prijzen; prijsnoteering. — reduced

— p. shares: preferente aandeelen; p.: verminderde prijs; lagere koers,

prioritetsaandeelen. — p.s = p. — retail p.: détail prijs. — selhng p.:

shares. verkoopprijs. — slaughter-p. (= star-

preferential: preferent; voorkeurs-. — vation p.): afbraakprijs. — top p.:

p. claims: preferente aanspraken. — de hoogste prijs. — trade p. = whole-

p. creditor: preferente crediteur. — sale p.: en gros prys; grossiersprijs.

p. dividend: preferent dividend.—- — p. of allotment: gunningskoers;

p. share: preferent aandeel ; priori- toewijzingskoers. — p. of securities:

teitsaandeel. — p. tariff: voorkeurs- prijsnoteering van effecten. — p.s

tarief. are ruling low now: de prijzen zijn

prejudice: without our p.: zonder ons nu over 't algemeen laag. — your p.s

obligo. are considerably above our usual

premium: 1) premie; 2) agio. — return figures: Uw prijzen zijn, aanzienlijk

of p.: restorno. — p. in arrear: ach- hooger dan wij gewoon zijn te besteden,

terstallige premie. — p. on gold: — p.s are wefl wthin your hnuts:

goudagio. — at a p.: boven pari; met de prijzen blijven beneden de door U

winst gestelde limiet. — p.s are closely

prepay: vooruitbetalen; frankeeren. — calculated: de prijzen zijn nauw(==

prepaid letter: gefrankeerde brief. scherp) berekend. — p.s are subject

presence: in the p. of a notary public: to advance without notice -.de prijzen

ten overstaan van een notaris. kunnen zonder voorafgaande kennis-

Sluiten